Polityka Prywatności

Poniżej wskazujemy zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności osób korzystających ze strony www

Poniżej wskazujemy zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności osób korzystających z naszego Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


Definicje

 1. Administrator - RWD Prospect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, (33-100) ul. Klikowska 50 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000083436, NIP: 8730005965, Regon: 008039183, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Serwis - strony internetowe: www.prospect.pl, e-sklep.prospect.pl oraz monitoring.prospect.pl, którymi zarządza Administrator.

 3. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 4. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


I. Postanowienia ogólne.


Administratorem danych osobowych Klientów: osób fizycznych i Użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest RWD Prospect Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Klikowskiej 50, 33-100 Tarnów, e-mail: office@prospect.pl, tel: 14-6889000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083436, o numerze NIP 8730005965, o numerze REGON 008039183, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł.


II. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


Dane osobowe uzyskane w naszym Serwisie będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. umożliwienia rejestracji w Serwisie i korzystania z niego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO tj. „wykonanie umowy”).

 2. zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składania i realizacji Zamówienia (podstawa prawna: wykonanie umowy)

 3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO, tj. „prawnie uzasadniony interes administratora” ).

 4. w celu odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym Administratora;

 5. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

 6. właściwej obsługi reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO, tj. „obowiązek prawny”).

 7. marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

 8. wsparcia obsługi Serwisu, w tym poprzez informowanie o awariach, zbieranie informacji o Państwa ocenie Serwisu, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o dotychczasowym sposobie korzystania z Serwisu lub o naszej ofercie, z której Państwo korzystają – przez czas korzystania z Serwisu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora);

 9. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących skuteczności pozyskiwania klientów) – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w tej informacji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego możemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Waszym zachowaniu i preferencjach). Jeśli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.


III. Które dane osobowe przetwarzamy?


 1. W celu rejestracji w Serwisie przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;

 2. W celu zawarcia i wykonania umowy: imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, adres IP, w przypadku realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies , adres e-mail.

 3. Dla potrzeb sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są dane osobowe wymienione w pkt 2;

 4. W celu odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym: Imię, adres e-mail, tel. kontaktowy.

 5. W celu wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;


Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na dokonanie rejestracji (ale mogą np. ułatwić dostosowanie Serwisu do Państwa potrzeb lub usprawnić nasz kontakt). Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Informujemy, że w momencie połączenia z naszym Serwisem w logach systemowych pojawia się informacja o numerach (w tym adresie IP) i rodzaju Urządzenia oraz oprogramowania na Urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Jeśli są Państwo abonentami naszych usług telekomunikacyjnych i łączą się z Serwisem poprzez naszą sieć telekomunikacyjną (mobilną lub stacjonarną) możemy rozpoznać, że jesteście naszymi klientami, oraz wykorzystać informacje o Państwa profilu jako abonentów, m.in. w celach marketingowych, chyba że zgłoszą Państwo sprzeciw marketingowy.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie (uzasadnionym celami przetwarzania) dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


V. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?


Do Państwa danych osobowych, które posiadamy dostęp mają nasi pracownicy (personel). W celu wykonania i zrealizowania umowy oraz ciążących na nas obowiązkach prawnych dane Państwa mogą być przekazane podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
      W pewnych, ściśle określonych przepisami prawa przypadkach,  możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, uprawnionym służbom i organom. W takich przypadkach ściśle weryfikujemy legalność żądania udostępnienia Państwa danych.v. Czy Państwa dane osobowe trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?


Aktualnie nie zamierzamy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).


VI. Przysługujące Państwu uprawnienia


 1. W każdej chwili mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • dostęp do swoich danych osobowych (informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopie tych danych);

  • sprostowanie (poprawienie) danych;

  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;

  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

  • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).


Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając pisemny wniosek:

  • osobiście w sekretariacie bądź Biurze Obsługi Klienta RWD PROSPECT

  • na nasz adres e-mail: office@prospect.pl

  • przesyłając pocztą na adres: RWD PROSPECT Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Klikowska 50.


Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwa korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

VII. Prawo sprzeciwu


Niezależnie od praw wymienionych wyżej w p. VI mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


VIII. Zgoda


Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).


IX. Skarga


Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.

X. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. RWD PROSPECT oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

  • stosuje środki zapewniające:

   • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

   • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

   • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych – należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: office@prospect.pl.

pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij